011-41563733
011-26274080
011-26274952

Result
RESULT / SYLLABUS

 http://tempuri.org/tempuri.html

 

                                                   BCA

2ND SEMESTER

S.No

ENROLMENT NO.

NAME

MARKS %

01

01914402016

RAVINA

87.00 %

02

01714402016

PRIYANSHI SHARMA

84.75 %

03

02614402016

VISHAL RAWAT

81.50 %

04

01414402016

NITIN SHARMA

80.63 %

05

02414402016

TANIYA GAUR

80.38 %

 

4TH SEMESTER

S.No

ENROLMENT NO.

NAME

MARKS %

01

35214402015

NAUSHEEN FATIMA

77.12 %

02

01914402015

MANSHI SHARMA

75.87 %

03

35114402015

KRIMANSHU

74.37 %

04

03414402015

VIVEK SHARMA

69.62 %

05

00814402015

ARATHI NAIR

69.37 %

 

6TH SEMESTER

S.No

ENROLMENT NO.

NAME

MARKS %

01

00914402014

ROHAN MADAN

82.85 %

02

01314402014

BHAWNA RAWAT

81.88 %

03

01714402014

PRAMA SAHU

79.71 %

04

01914402014

PRIYA VERMA

77.71 %

05

01014402014

ASHISH SHARMA

76.14 %